BosnianBA
 

Općine

Partneri

Preporučujemo

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU PLASTENIKA

Lokalna akciona grupa Una-Sana na području općine Sanski Most implementira Projekat „Proširenje proizvodnih kapaciteta zadruge AGRISAN Sanski Most u saradnji sa dijasporom kao razvojnom komponentom“ u partnerstvu sa Općinom Sanski Most, Zemljoradničkom zadrugom AGRISAN i projektom Migracije i razvoj, koji je zajednička inicijativa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Švicarske Vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP). 

Projektom je predviđena nabavka 10 plastenika površine 150m2 sa sistemom za navodnjavanje. Ciljna grupa i korisnici projekta su poljoprivredni proizvođači sa područja općine Sanski Most koji su učlanjeni u ZZ AGRISAN ili su njihovi korisnici i koji mogu obezbjediti dio sufinansiranja nabavke plastenika od pojedinca ili organizacije iz dijaspore.

 

POZIVAMO

članove i korisnike ZZ AGRISAN iz Sanskog Mosta da se uključe u Projekt učešćem u setu edukacija koji će se organizirati u Sanskom Mostu i na taj način ostvare pravo na podnošenje Zahtjeva za dodjelu plastenika.

Uslovi za ostvarenje prava na dodjelu plastenika:

1. Prisustvo na setu edukacija (utvrđuje Komisija uvidom u liste prisutnih)

2. Podnesen Zahtjev za dodjelu plastenika koji treba da sadrži:

 - Obrazac Zahtjeva potpisan od strane aplikanta

 - Kopija uvjerenja o prebivalištu

 - Kućna lista

 - Dokaz o posjedovanju zemljišta za postavljanje plastenika (zemljišno-knjižni izvadak ili ugovor ili ovjerena izjava vlasnika o ustupanju zemljišta)

 - Uvjerenje o upisu u registar poljoprivrednih proizvođača,

 - Dokaz o visini mjesečnih primanja porodice (ili ovjerena izjava aplikanta)

 - Potvrda o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje (za nezaposlene) ili ovjerena izjava ako je osoba nezaposlena a ne nalazi se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

 - Ovjerena izjava aplikanta da može obezbjediti sufinansiranje nabavke plastenika u iznosu od 687,30 KM.

 - Potvrda o članstvu u ZZ AGRISAN

Obrazac Zahjeva se može dobiti u ZZ AGRISAN. Popunjen obrazac Zahtjeva sa traženom dokumentacijom se predaje u ZZ Agrisan najkasnije do 12.03.2015. godine do 12.00 sati.

Selekciju kandidata za dodjelu plastenika od svih prijavljenih zahtjeva vršiće Komisija imenovana Odlukom izvršnog direktora LAG Una-Sana. 

Copyright LAG Una-Sana
شات | سعودي كول