BosnianBA
 

Općine

Partneri

Preporučujemo

LAG Una - Sana

MISIJA LAG UNA-SANA

 

LAG Una-Sana je nestranačko i neprofitno udruženje koje sektorskim partnerstvom doprinosi održivom ruralnom razvoju putem promocije turizma, poljoprivrede, iskorištavanja resursa, razvoja infrastrukture, socijalnih usluga i obrazovanja za stanovnike regije i potencijalne korisnike.

Vizija LAG Una-Sana

Ekološki očuvana razvijena ruralna sredina u kojoj stanovništvo ima kvalitetnu životnu egzistenciju.Osnivačka skupština LAG Una-Sana održana je 21.11.2007.godine. Skupština je definirala da će LAG Una-Sana djelovati isključivo kroz partnerski, zajednički oblik rada tri sektora i to: lokalnevlasti – općine, nevladinog i poslovnog sektora. 

 Više detalja o gradovima Sanski Most, Bosanska Krupa i Bužim možete naći na službenim stranicama ovih općina: Sanski Most Bosanska Krupa - Bužim

 

 

Misija:

LAG Una-Sana je nestranačko i neprofitno udruženje koje sektorskim partnerstvom doprinosi održivom ruralnom razvoju putem promocije turizma, poljoprivrede, iskorištavanja resursa, razvoja infrastrukture, socijalnih usluga i obrazovanja za stanovnike regije i potencijalne korisnike.

Vizija:

Ekološki očuvana razvijena ruralna sredina u kojoj stanovništvo ima kvalitetnu životnu egzistenciju.

Kada i kako je osnovana :

Lokalna akciona grupa Una-Sana (LAG Una-Sana) je nestranačka, neprofitna, pravno registrovana organizacija, osnovana sa ciljem jačanja partnerstva u ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine na lokalnim nivoima. Organizacija ima sjedište u Sanskom Mostu, ul. Trg Oslobodilaca bb, a djeluje na cijelom području BiH. Organizacija je registrovana na državnom nivou dana 04.02.2008. godine i upisana u Registru udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod rednim brojem br. 662 knjiga Registra I ima statistički i poreski broj 4263524790004.

Organizacija je uspostavljena odlukom o udruživanju predstavnika javnog sektora, zastupanog neposredno po načelnicima općina, te predstavnika privatnog i nevladinog sektora, koje posredno predstavljaju direktori uspješnih lokalnih preduzeća i nevladinih organizacija sa područja općina Bužim, Bosanska Krupa i Sanski Most. Osnivači «Lokalne akcione grupe Una-Sana» su slijedeća lica: Načelnik općine Sanski Most, Načelnik općine Bosanska Krupa, Načelnik općine Bužim, Udruženja «Lokalni razvojni centar Sanski Most”, Udruženje za izgradnju i razvoj lokalnih kapaciteta - BK 2001, Bosanska Krupa, Udruženje mladih Bužim «UMB», d.d. Hotel „Sanus“, Sanski Most, d.o.o. „KOV-GRAD“ Bužim, d.o.o. „Čavkunović“ Bihać, Asim Dizdarević iz Bužima, Elmedina Alagić iz Bosanske Krupe.

 

Glavni ciljevi i strategije za ostvarenje tih ciljeva prema statutu:

 

Osnivači su vođeni „Buttom up” pristupom, sa direktnom inicijativom najnižeg lokalnog nivoa, usmjerenog na rješavanje konkretnih i direktnih problema građana na terenu. Lokalna akciona grupa Una-Sana promovira novi način razmišljanja i koristi naučene lekcije i najbolje prakse zemalja Europske Unije u razvoju ruralnih područja. Osnovna ideja osnivača je da kroz uspostavljenu organizaciju, baziranu na partnerstvu, međusobnom povjerenju i razumjevanju, uspostavi mrežu i sistem djelovanja, kako bi raspodjelili međusobna znanja, vještine i resurse, te zajedno lobirajući kod viših nivoa vlasti, domaćih i međunarodnih fondova, razvijali ruralna područija Unsko-Sanske regije.

Osnovni ciljevi udruženja su:

 • razrada lokalnih/međuopćinskih strategija (ruralnog) razvoja (turizam, kulturno naslijeđe, zaštita okoliša, sport, razvoj lovišta i sl)
 • razrada, iznalaženje i implementacija konkretnih projekata na terenu (kako vlastitih tako i po prijedlogu zadruga, privrednih društava, poljoprivrednika, javnih-komunalnih preduzeća, fizičkih lica i dr.)
 • promocija „novog” koncepta ruralnog razvoja i principa javno-privatnih preduzeća
 • iznalaženje dodatnih finansijskih sredstava za sufinansiranje navedenih i srodnih aktivnosti
 • organiziranje edukativnih sadržaja, stručnih seminara i radionica
 • širenje mreže i saradnja sa sličnim organizacijama u BiH
 • uspostavljanje saradnje sa pojedincima, lokalnim ganizacijama i subjektima koji su zainteresirani za program rada Udruženja
 • stručno usavršavanje, osposobljavanje svojih članova, promocija vlastitih ciljeva i interesa putem seminara, savjetovanja, te sličnih oblika obrazovanja
 • praćenje međunarodnih programa i priprema domaćih potencijalnih partnera za saradnju
 • izdavanje publikacija, časopisa, stručnih nalaza i sl.
 • promocija novih tehnologija
 • provođenje analiza, istraživanja te davanje preporuka
 • unapređenje informisanja društva
 • ostale djelatnosti odgovarajuće za postizanje općeg cilja u skladu sa Statutom

Ostvarenje svih zacrtanih ciljeva Lokalna akciona grupa Una-Sana vrši u skladu sa „Strategijom ruralnog razvoja regije Una-Sana 2011-2016“ koja je usvojena od strane Općinskih vijeća Sanski Most, Bosanska Krupa i Bužim.

 

 

 

 

Copyright LAG Una-Sana
شات | سعودي كول